Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2018

nothingmore
11:06
6400 cf5f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
nothingmore
10:50
1473 73ca 390
Reposted fromnonecares nonecares viamalinowowa malinowowa
nothingmore
10:48
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadepresja depresja

March 09 2018

nothingmore
00:44
nothingmore
00:42
Reposted frombluuu bluuu viaalmostlover almostlover
nothingmore
00:39
8964 2fa4 390
Reposted fromnutt nutt viaultrafioletowa ultrafioletowa
nothingmore
00:39
 – Co to w ogóle ma znaczyć?
– Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer - Oto jestem.
Reposted fromnutt nutt viaultrafioletowa ultrafioletowa
nothingmore
00:39
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.

November 29 2017

nothingmore
21:58
1281 6ecb 390
Reposted fromkotowate kotowate viaohhmarigold ohhmarigold
nothingmore
21:54
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viazdzir zdzir
nothingmore
21:53
Reposted fromFlau Flau viahagis hagis
nothingmore
21:52
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamzawieszke mamzawieszke
nothingmore
21:51
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viadawit dawit
nothingmore
21:44
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viainmybetterworld inmybetterworld
nothingmore
21:44
6910 19f1 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viauciekam uciekam

November 28 2017

nothingmore
20:54
nothingmore
20:52
2211 9020 390
Reposted fromfelicka felicka viacitiesofnight citiesofnight
20:52
3357 5ecc 390
Reposted fromget-fit get-fit viacitiesofnight citiesofnight
nothingmore
20:52
5293 d595 390
Reposted fromuniesienia uniesienia viacitiesofnight citiesofnight
nothingmore
20:52
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl